İnönü Üniversitesi Uzaktan Eğtim Merkezi Resmi Web Sitesine Hoş Geldiniz

Program Hakkında

Amaç
Birey, aile ve toplumun sağlığının korunması, geliştirilmesi ve yükseltilmesi, hastalık durumlarında ise yeniden kazandırılması için temel sağlık bilimleri ve hemşirelik ile ilgili bilgi, beceri, tutum ve davranışlarla donatılmış hemşireler yetiştirmektir.

Misyon
Bilimsel gelişmelere dayalı, çağdaş ve nitelikli lisans/lisansüstü eğitim programları ile eğitilen, ülkesine karşı sorumluluklarının bilincinde, etik değerlere sahip, insan haklarına saygılı ve otonomi sahibi, uygulayıcı, araştırıcı, eğitici, lider ve yönetici hemşireler yetiştirerek, birey, aile ve toplum sağlığının korunması ve geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Vizyon
Hemşirelik bilimi ve toplum sağlığına katkıda bulunan nitelikli mezunları ile ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan bir eğitim kurumu olmaktır.

Başvuru koşulları
Sadece Hemşirelik Ön Lisans programından mezun olan öğrenciler başvurabilir.

Programın eğitim-öğretim ve sınav uygulama esasları
Programın eğitim-öğretim ve sınav uygulama esasları İnönü üniversitesi uzaktan eğitim yönetmeliğince belirlenmektedir. Öğrenci kabulü, kayıt, sınav ve ders geçme yöntemleri İnönü üniversitesi uzaktan eğitim yönetmeliğince belirlenmektedir.

Programın derslerinin işlenişi hakkında 
Derslere ait materyaller, sunumlar her hafta düzenli olarak sisteme yüklenmekte olup on-line dersler sadece vize ve final sınavı öncesi iki defa olarak yapılmaktadır.

Programın mezun olma süresi 2 (iki) yıldır.

Progmın staj bilgileri
Uygulamalı derslerin stajı zorunlu olup her öğrenci bulunduğu ildeki sağlık bakanlığına bağlı sağlık kurumlarında stajlarını tamamlamaktadır.

Hemşirelik Lisans Tamamlama Programı Klinik Uygulama Süreci

1.“Öğrenciler Klinik Uygulama Başvuru Formu”nda (EK 1) belirttiği tarihte başlamak üzere bulundukları illerdeki İl Sağlık Müdürlüklerine başvurmaları gerekmektedir (İl Sağlık Müdürlüklerinin bilgilendirme yazısı ekte sunulmuştur).

2. Derse bağlı uygulamaların, öğrencilerin bulundukları ya da yakın illerdeki Üniversite Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ya da tam teşekküllü devlet hastanelerinde yapılması zorunludur. Öğrenciler, derse bağlı uygulamalarını hangi hastanede yapacaklarını yukarıda belirtilen kurumlardan herhangi birinde olmak koşulu ile kendileri belirleyebilirler. 

 3. Öğrencinin klinik uygulama yapacağı birim/servis, kurumun Bakım Hizmetleri Müdürü/Hemşirelik Hizmetleri Müdürü tarafından ilgili birimde/serviste klinik uygulamadan sorumlu hemşireye yönlendirilir.

 Hemşirelik Bakım Yönetimi Uygulaması -I

a: Bu derse ilişkin klinik uygulama hafta içi her gün sekiz saat olmak üzere toplam 25 iş günüdür.

b: Bu derse ilişkin uygulamanın; onkoloji, hematoloji, nefroloji, gastroenteroloji,  endokrinoloji, nöroloji ve kardiyoloji, genel cerrahi, göğüs cerrahisi, ortopedi, nöroşirürji, üroloji, kalp damar cerrahisi, göğüs cerrahisi kliniği ve acilde, doğum (obstetri/nisaiye) klinikleri, kadın hastalıkları (jinekoloji) klinikleri, doğum salonu, septik kliniklerinden birinde yapılması zorunludur.  

Hemşirelik Bakım Yönetimi Uygulaması-II

a: Bu derse ilişkin klinik uygulama her gün sekiz saat olmak üzere toplam 25 iş günüdür.

b: Bu derse ilişkin uygulamanın; yeni doğan ve çocuk servisleri, ASM de, psikiyatri kliniklerden birinde yapılması zorunludur.

5. Öğrenci, klinik uygulamalarını, klinik uygulamadan sorumlu hemşirenin rehberliğinde gerçekleştirir.

6. Öğrenciler mevcut çalıştıkları hastanelerde uygulamalarını yapabilirler. Ancak kendi çalıştıkları servislerde yapamazlar, öğrencilerin mesaileri uygulama olarak kabul edilemez.

7. Öğrenciler, uygulamalı dersin belirtilen sürede %80’ine devam etmek zorundadır. Uygulamaların %20’sinden fazlasına devam etmeyen öğrenciler devamsızlıktan dolayı uygulamaları geçersiz sayılır.

8. Klinik uygulamadan sorumlu hemşire, birimde/serviste uygulamaya çıkan öğrencilerin devam durumuna ilişkin çizelge ve ilgili belgeleri Bakım Hizmetleri Müdürü’ne/Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne iletir.

9. Uygulama yapılan kliniğin sorumlu hemşiresi tarafından uygulama notunu %50’sini (50 puan) oluşturan “Uygulama Değerlendirme Formu” doldurularak Bakım Hizmetleri Müdürü/Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilmesi gerekmektedir.

10. Bakım Hizmetleri Müdürü/Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü, öğrencilerin “Klinik Uygulama Değerlendirme Formu” (EK II) ve “Öğrenci Devam Çizelgesi”ni (EK III) imzalayarak kapalı zarf usulü ile öğrenciye teslim eder.

11. Bu belgeler ilaveten 3 hastaya ait veri toplama formu ve bakım planlarının en geç 1 Mayıs 2017 tarihine kadar öğrenci tarafından uygulama rehber hocasına teslim edilir.

12. Üniversite Hastanesi, Eğitim ve Araştırma Hastanesi ya da tam teşekküllü Devlet Hastanelerinin kuralları dahilin de öğrencilerin uygulamalarında üniforma, ASM ise önlük giymeleri zorunludur.

13. Uygulama yapan öğrencilerin;

a.Uygulama yaptıkları süre içinde uygulama yerindeki çalışma düzenine uymakla yükümlüdürler,

b.Uygulama yerinden habersiz olarak ayrılamazlar.  

Klinik Uygulama Sonunda İstenen Belgeler
1. Klinik Uygulama Değerlendirme Formu (EK 2): Sorumlu Hemşire ve Bakım Hizmetleri Müdürü/Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından imzalanarak kapalı zarf usulü ile öğrenciye teslim edilen belge, öğrenci tarafından uygulama rehber hocasına iletilir.

2. Öğrenci Devam Çizelgesi (EK 3): Sorumlu Hemşire Bakım Hizmetleri Müdürü/Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından imzalanarak kapalı zarf usulü ile öğrenciye teslim edilen belge, öğrenci tarafından uygulama rehber hocasına iletilir.
3. Veri Toplama Formu ve Bakım Planları (EK 4): 3 hastaya ait veri toplama formu ve bakım planları, öğrenci tarafından uygulama rehber hocasına iletilir.
Formlar
1. Öğrenci Klinik Uygulama Başvuru Formu
2. Klinik Uygulama Değerlendirme Formu
3. Öğrenci Devam Çizelgesi
4.  Veri Toplama Formu ve Hasta Bakım Planı